PAR MUMS 2020. / 2021. mācību gadā

Skolas darba organizācija 2020. / 2021. mācību gadā

Pamatskolā:


• mācās 112 skolēni,
• pirmsskolas rotaļu grupās - 72 audzēkņi,
• kopējais skaits – 184 skolēni,
 

Pedagogi – 18
Pirmsskolas izglītības skolotājas - 10
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja - 1

 

Pirmsskolas grupas -  5

1,5 – 2 gadīgo bērnu grupa  - 13 Ilga Matjuka, Lilija Grase
3 gadīgo bērnu grupa – 17 Līga Jēkabsone, Liāna Piroga
4 gadīgo bērnu grupa – 13 Astra Valaine, Solvita Eikina
5 gadīgo bērnu grupa – 14 Evita Andersone, Dace Cire
6 gadīgo bērnu grupa – 15 Agija Rozenberga, Ruta Cire

Kopējais audzēkņu skaits pirmsskolas grupās 72 audzēkņi

Sākumskolā 4 klašu komplekti:

1. klase – 12 Vita Kursīte
2. klase – 16 Santa Rozenberga
3. klase – 9 Tatjana Bāliņa
4. klase – 15 Baiba Kokle 

Kopējais skolēnu skaits sākumskolā 52 skolēni

5. - 9. klašu grupā 5 klašu komplekti:

5. klase - 15 Ineta Pitkēviča
6. klase - 14 Mārtiņš Liniņš
7. klase - 14 Katrīna Ostrovska
8. klase - 11 Irisa Eidaka
9. klase - 6 Inga Liepa


Kopējais skolēnu skaits 5. - 9. klašu grupā 60 skolēns

 

Licencētas 3 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611.

 

Skola piedalās:

• ESF programmā ”Piens un augļi skolai”.
• Latvijas valsts 100 gades programma ”Latvijas skolas soma”

Skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa - Ivancova,
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina),
• Vita Kursīte (Ciemiņa),
• Santa Rozenberga,
• Baiba Kokle,
• Marina Tkačenko,
• Agija Rozenberga.